Viruddarthi Shabd Marathi

Virudharthi Shabd In Marathi – विरुद्धार्थी शब्द मराठी

Virudharthi Shabd In Marathi विरुद्धार्थी शब्द यालाच इंग्रजी मध्ये Antonyms असेही म्हणतात. आपण वापरात असलेल्या शब्दाचा उलट अर्थी शब्द म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द.दैनंदिन जीवनापासुन ते शालेय शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा (Mpsc,Combine) व इतर सर्व सरळ सेवा परीक्षांमध्ये विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातात.

500+ समानार्थी शब्द नक्की वाचा

Viruddarthi Shabd in Marathi

500+ Viruddarthi Shabd in Marathi

अंतकाळ x जन्मकाळ अंतरंग x बहिरंग
अंतर्मुख x बहिर्मुखअंतरिम x आरंभीय
अंधत्व x डोळसपणाअंधाधुंदी x सुव्यवस्था
अंश x पूर्णअकृत्रिम x कृत्रिम
अकर्मक x सकर्मकअकल्पित x कल्पित, अपेक्षित
अक्कड x विनयअक्कलवान x बेअकली
अकारण x साकारणअकिंचन x धनवान
अकुंठित x कुंठितअकुशल x कुशल
अखाद्य x खाद्यअखेर x प्रारंभ
अख्खा x निवडकअग्रगण्य x दुय्यम
अग्रज x अनुजअगडबंब x हडकुळा
अगणित x गणनीयअगत्य x अनास्था
अग्राह्य x ग्राह्यअगाध x मर्यादित
अगदोर x नंतरआघाडी x पिछाडी
अघोरी x सात्विकअचपळ x मंद
अचल x चंचलअचूक x चूक
अचेतन x सचेतनअच्युत x च्युत
अजरामर x क्षणिकअजस्र x चिमुकले ,लहान
अजागळ x चलाखअजाण x सुजाण
अजिंक्य x पराभूतअटक x सुटका
अटकाव x मुभा, मोकळीकअडाणी x शिकलेला
अडेलतट्टू x समजदारअतंत्य x अत्यल्प
अतिक्रमण x अनाक्रमण, आक्रसणे, आकुंचितअतिथी x यजमान
अतिवृष्टी x अवर्षणअतिशय x किरकोळ, थोडेसे
अतृप्त x तृप्त, संतुष्टअत्याचार x सदाचार
अदृश्य x दृश्यअदभूत x सामान्य
अध्ययन x अध्यापनअधर्म x धर्म
अत्याहारी x मिताहारीअधिकार x अनाधिकार
अधीर x धैर्यशीलअधू x धडधाकट
अधोगती x प्रगतीअनंत x सीमित
अनन्य x अन्यअनमोल x कवडीमोल
अनुसूया x असूयाअनाचार x सदाचार
अनाथ x सनाथअनादर x आदर
अनाठायी x सत्कारणीअनाडी x शिक्षित
अनादी x आदीअनावर x आवर, नियंत्रित
अनाथ x सनाथअनावृत्त x आवृत्त
अनावृष्टी x वृष्टीअनास्था x आस्था
अनियंत्रित x नियंत्रितअनिवार्य x ऐच्छिक
अनिवार x प्रमाणशीरअनीती x नीती
अनुकूल x प्रतिकूलअनुदार x उदार
अनुनय x आदेशअनुपम x उपमित
अनुमती x असंमती
Virudharthi Shabd

Marathi Virudharthi Shabd

अनुमान x खात्रीअनुमोदन x विरोध
अनुयायी x पुढारीअनुराग x विराग
अनुरूप x विजोड, विरूपअपकर्ष x उत्कर्ष
अपकार x उपकारअपकृत्य x सत्कृत्य
अपमान x सन्मानअपरंपार x मर्यादित
अपराध x निरपराधअपरोक्ष x परोक्ष
अपव्यय x मितव्ययअपशब्द x सुवचन
अपात्र x सत्पात्रअपाय x उपाय
अपार x थोडेअपूर्व x सामान्य
अपेक्षा x उपेक्षाअप्रतिम x साधारण
अफाट x संकुचीतअबला x सबला
अबोल x वाचाळअभंग x खंडित
अभागी x भाग्यवानअभाव x विपुलता
अभिमान x दुरभिमानअभिलाषी x निर्लोभी
आडमार्ग x धोपटमार्गआढ्यता x नम्रता
अभेद्य x भंगणारेअमर x मर्त्य
अमका x नेमकाअमानुष x मानवी
अमृत x विषअराजक x सुव्यवस्था
अर्धचंद्र x स्वागतअर्वाचीन x प्राचीन
अवहेलना x मानसम्मानअसुर x सूर
अस्मिता x निरभिमानसक्षम x अक्षम
अलग x सलगअल्लड x प्रौढ
अवकृपा x कृपाअवडंबर x साधेपणा
अवनती x उन्नतीअवलक्षण x सुलक्षण
अज्ञ x सुज्ञआकाश x पाताळ
आकुंचन x प्रसरणआक्रमण x अनाक्रमण
आकलन x अनाकलनआगंतुक x आमंत्रित
आगमन x निर्गमन, गमन, प्रयाणआगामी x मागील
आग्रह x अनाग्रहआघाडी x पिछाडी
आघात x प्रत्याघातआचारशील x आचारभ्रष्ट
आजारी x निरोगीआजकाल x पूर्वी, मागे
आठवण x विसरआटोकाट x वरवरचा
Virudharthi Shabd Marathi
viruddharthi shabd in marathi
आधुनिक x पुरातनअध्यात्मिक x प्रापंचिक
आदरणीय x अनादरणीयआदि x अंत
आद्य x अंतिमआंधळा x डोळस
आनंदी x दुःखीआपत्ती x सुस्थिती
आपपरभाव x आपुलकीआप्त x परका
आबाळ x निघाआरंभ x शेवट
आराम x दगदगआरोग्य x अनारोग्य
आरोपी x निर्दोषीआवड x नावड
आशा x निराशाआसुरी x दैवी
आळा x सूटआक्षेपक x समर्थक
इकडे x तिकडेइजा x उपाय
इतिश्री x प्रारंभ, अथश्रीइन्कार x कबुली
इष्ट x अनिष्टइलाज x नाइलाज
उकल x गुंतागुंतउकाडा x थंडी, गारठा
उक्ता x किरकोळउगवती x मावळती
उगीच x सहेतुकउघड x गुप्त
उघडा x झाकलेलाउंच x सखल
उच्च x नीचउजळ x मलीन
उजाड x समृद्धउज्ज्वल x निस्तेज
उणा x अधिकउणीव x भरपाई
उतरण x चढणउतराई x ऋणी
उत्कर्ष x अपकर्षउत्तरीय x अंतरीय
उत्पादक x विनाशकउदय x अस्त
उमदा x खुजाउर्मट x शालीन
ऊब x थंडी, गारठाऋणको x धनको
एककल्ली x समंजसएकोपा x बेबनाव
एकसंध x खंडितऐक्य x विघटन
ऐट x नम्रताऐश्वर्य x दारिद्रय
ओंगळ x स्वच्छ, नीटसओशाळा x निलाजरा
Virudharthi Shabd Marathi

क, ख )

कच्चा x पक्काकजाग x प्रेमळ
कंजूष x उदारकडवा x सौम्य
कढत x गारकणखर x कमजोर
कफल्लक x श्रीमंतकमजोर x सशक्त
करडा x प्रेमळकमनीय x बेढब
करूणा x कठोरताकर्कश x मंजुळ
कर्णकटू x कर्णमधुरकर्तबगार x कर्त्यव्यशून्य
कर्मठ x सुधारककलह x मिलाफ
कल्पक x कल्पनाशून्यकल्पित x वास्तविक
कवडीचुंबक x दानशूरकसदार x निकस
कसूर x बेकसूरकागाळी x कौतुक
काटक x नाजूककामकरी x पांढरपेशा
कामचुकार x कामसूकारस्थानी x साधाभोळा
कासावीस x स्वस्थकिंचित x पुष्कळ
किमान x कमालकुटिल x सज्जन
कुलभूषण x कुलकलंककुलवंत x कुलहीन
कृतकृत्य x निरर्थककृत्रिम x नैसर्गिक
कृपण x उदारकृश x स्थूल
कोलाहल x शांतीक्रूर x दयाळू
क्लिष्ट x सुबोधकृष्णपक्ष x शुक्लपक्ष
खंडन x मंडनखचीत x कदाचित
खट्याळ x शांतखंडित x अखंड
खडतर x सुखकरखडाकष्ट x सलोखा
खप्पा x खुशखमक्या x मवाळ
खरडपट्टी x वाखाणणीखर्चीक x कंजूष
खल x सज्जनखवचट x मनमिळाऊ
खातरजमा x संशयखादाड x मिताहारी
खाद्य x अखाद्यखाष्ट x भला
खासा x वाईटखिन्न x प्रसन्न
खुजट x उंचखुनशी x निर्मत्सरी
खुमारी x बेचवखुश x नाखूश
खुळचट x समंजसखोडकर x विनयशील
Virudharthi Shabd In Marathi

Viruddharthi Shabd

गच्च x सैलगट्टी x हाडवैर
गडद x फिक्कागडप x प्रगट
गडबड x सामसूमगण्य x नगण्य
गतप्राण x जिवंतगफलत x दक्षता
गमत्या x गंभीरगरळ x अमृत
गर्क x विचलितगर्द x विरळ
गलिच्छ x स्वच्छगवगवा x गोपनीय
गाफील x सावधगाळीव x सरसकट
गोषवारा x विस्तारगौप्य x प्रकट
गौर x कृष्णघट x वाढ
घट्ट x सैलघनदाट x विरळ
घमेंड x नम्रताघरभेद्या x एकनिष्ठ
घरकोंबडा x भटक्याघरंदाज x अकुलीन
घवघवीत x किरकोळघसारा x वाढ
घुम्या x बोलकाघृणा x आवड
घोटाळा x उकलचंगळ x टंचाई
चंचल x स्थिरचटोर x भला
चणचण x विपुलताचपखल x ढोबळ
चलती x अवनतीचलाख x सुस्त
चांडाळ x सज्जनचिरकाल x अल्पकाल
चोर x सावचोखंदळ x अजागळ
छानछोकी x साधेपणाजंगम x स्थावर
जबर x किरकोळजहाल x मावळ
जहर x अमृतजागृती x निद्रा
जिरायती x बागायतीजिव्हाळा x अनास्था
जीर्ण x नवेजुलूम x न्याय
झगडा x मिलाफझपाझप x सावकाश
झुगारणे x स्वीकारणेझुंजार x भित्रा
झोकदार x बावळातकवा x थकवा
तंग x ढिलातंगी x रेलचेल
तम x प्रकाशतरणोपाय x निरुपाय
तरतरीत x मंददंतुर x सरळ
दर्प x नम्रतादंडनीय x स्तुत्य
दातृत्व x कृपणातादासी x स्वामिनी, मालकीण
दुजाभाव x आपलेपणादुखणाईत x निरोगी
दुक्कल x एकांडदुराग्रही x समजूतदार
दुष्टावा x भलेपणादुष्काळ x सुकाळ
दुरावा x जवळीकद्रुत x मंद
देव x दानवधनी x नोकर, चाकर
धवल x कृष्ण, काळेधाक x निर्भयता
ध्यास x बेफिकिरीनाशवंत x टिकाऊ
Virudharthi Shabd In Marathi

तर हे होते काही महत्वाचे विरुद्धार्थी शब्द (Opposite Words)जे कि MPSC परीक्षेत वारंवार विचारले जातात. अशा करतो आमचा हा छोटासा प्रयन्त तुमच्या उपयोगी येईल व कृपया हे शब्द तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा जे कि MPSC ची तयारी करत आहेत.

Opposite Words in Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *